GDPR

Ochrana osobných údajov
V zmysle nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 je priamo účinný právny predpis. Zaoberá sa ochranou osobných údajov a právom fyzickej osoby na kontrolu spracovania osobných údajov. Ako aj v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov publikovaný v Zbierke zákonov SR.

  • k spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo
  • Vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme
  • všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou
  • získavame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého ste nás kontaktovali
  • môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie histórie našej e-mailovej komunikácie, a to e-mailom, písomne alebo osobne.

Základné princípy, ktoré sú predmetom riešenia GDPR:
1. Zásada zákonnosti §6 – preveriť, či pri spracúvaní nedochádza k porušeniu základných práv dotknutej osoby,
2. Zásada obmedzenia účelu §7 – overiť, či sa osobné údaje zbierajú na výslovne uvedený a oprávnený účel
3. Zásada minimalizácie osobných údajov §8 – preveriť, či spracúvané osobné údaje sú primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah.
4. Zásada správnosti §9 – spracúvané údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované
5. Zásada minimalizácie uchovávania §10 – mať určenú dobu pre uchovávanie osobných údajov so zohľadnením účelu ich spracúvania
6. Zásada integrity a dôvernosti §11 – posúdiť, či je zaručená primeraná bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov
7. Zásada zodpovednosti §12 – prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov a je povinný tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie úradu preukázať.
I.
Prevádzkovateľ internetovej stránky www.vas-bezpecak.sk
Ing.Ivo Virgala – VÁŠ BEZPEČÁK, 8.mája 637/31, 089 01 Svidník
email: ivo.virgala@centrum.sk

II.
Účel spracúvania osobných údajov

   • účelom spracúvania osobných údajov sú predzmluvné vzťahy,
   • účelom spracúvania osobných údajov je identifikácia zákazníkov,
   • účelom spracúvania osobných údajov je potvrdenie záujmu o služby a to prostredníctvom vypracovania cenovej ponuky, objednávky a prostredníctvom elektronickej pošty,
   • účelom spracúvania osobných údajov je vypracovanie zmluvy,
   • účelom spracúvania osobných údajov je spätné kontaktovanie.

III.
Zoznam spracúvaných osobných údajov

   • prevádzkovateľ spracúva Vaše kontaktné údaje na účely predzmluvných vzťahov, údaje na doručenie
   • kontaktnými údajmi sú meno, priezvisko, telefónne číslo (na účely vypracovania cenovej ponuky, potvrdenia objednávky, komunikáciu so zákazníkom), e-mailová adresa (na účely vypracovania cenovej ponuky, potvrdenia objednávky, komunikáciu so zákazníkom)
   • údaje na doručenie sú meno a priezvisko príjemcu, titul, adresa doručenia

IV.
Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

   • prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje zákazníkov, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník záujmom o služby očakáva
   • prevádzkovateľ získava osobné údaje od zákazníkov v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a zákazníkom
   • prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu vyplývajúceho zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov

V.
Zverejnenie údajov

   • prevádzkovateľ získané osobné údaje zákazníkov – fyzických osôb nezverejňuje

VI.
Podmienky spracúvania

   • prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov
   • prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a predpismi EÚ
   • prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby
   • Opis uplatňovaných technických a organizačných bezpečnostných opatrení:
   • Zmluvy, kde sú údaje uvedené sú šifrované v špeciálnom foldri na HDD
   • šifrovanie sa používa na prenášané údaje (cez sieť) aj uložené údaje (na rôznych typoch médií)
   • príslušné osoby majú možnosť uplatniť svoje práva. Ak v súvislosti so žiadosťou príslušnej osoby nepodnikneme žiadne opatrenia, danú osobu bezodkladne informujeme, prečo opatrenia nepodnikneme, a upozorníme ju, že môže podať sťažnosť prostredníctvom dozorného orgánu a požadovať súdne opravné prostriedky.

VII.
Práva a povinnosti dotknutej osoby

   • zákazník prevádzkovateľa ako dotknutá osoba je povinný uviesť úplné a pravdivé údaje

VIII.
Poučenie o právach dotknutej osoby

   • Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať vymazanie údajov z jeho informačných systémov.