O MNE

Kto som?

Bezpečnostný technik, technik požiarnej ochrany a lektor s dlhoročnými skúsenosťami na tomto trhu.
Som ten ktorý sa postará o to aby na Vašich pracoviskách nevznikali pracovné úrazy, choroby z povolania a aby Vaše pracoviská neohrozoval požiar.
Svoje skúsenosti som nadobudol počas svojho viac ako 10-ročného pôsobenia v tomto segmente pričom som pracoval a pracujem pre zamestnávateľov z rôznych odvetví ako sú stavebníctvo, poľnohospodárstvo, lesníctvo, zdravotníctvo, školstvo, strojárstvo, potravinárstvo, služby, automobilový a farmaceutický priemysel a ďalšie.
Preškolil som nespočetné množstvo zamestnancov a vyšetril kvantum pracovných úrazov.
Teraz sa už teším na spoluprácu s Vami a ponúkam aj Vám profesionálny prístup, moje vedomosti a skúsenosti.

KOMPLEXNÉ SLUŽBY V OBLASTI

Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Ochrany pred požiarmi
Pracovnej zdravotnej služby
Civilnej ochrany

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pomôžem Vám naplniť povinnosti na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a to v prvom rade:

 • Identifikujem a posúdim každé riziko pri všetkých činnostiach vykonávaných Vašimi zamestnancami
 • Navrhnem opatrenia na elimináciu, alebo obmedzenie zistených rizík
 • Vypracujem pre Vás kompletnú dokumentáciu BOZP
 • Zaškolím Vašich zamestnancov v predpísaných termínoch
 • Pomôžem Vám pri šetrení pracovných úrazov a spracovaním potrebných dokumentov
 • Budem vykonávať na Vašich pracoviskách pravidelné previerky
 • Budem Vás zastupovať pri styku s orgánmi štátnej správy
 • Budem vykonávať koordinátora BOZP na Vašich staveniskách
 • Zabezpečím na Vašich pracoviskách bezpečnostné značenie
 • Budem sa starať o dodržiavanie termínov odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení (VTZ)

Ochrana pred požiarmi

Pomôžem Vám naplniť povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi (OPP) a to v prvom rade:

 • Budem tu pre Vás ako technik požiarnej ochrany
 • Pravidelne budem na Vašich pracoviskách a v objektoch vykonávať preventívne protipožiarne prehliadky
 • Určím na Vašich pracoviskách miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, členov protipožiarnych hliadok a zabezpečím plnenie opatrení na týchto pracoviskách
 • Zabezpečím plnenie opatrení na OPP pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
 • Zabezpečím plnenie opatrení na OPP v mimopracovnom čase
 • Zabezpečím aby sa pri uskutočňovaní a užívaní stavieb dodržali požiadavky protipožiarnej bezpečnosti
 • Zaškolím Vašich zamestnancov v predpísaných termínoch
 • Vypracujem pre Vás kompletnú dokumentáciu OPP
 • Sprostredkujem pre Vás kontroly prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov
 • Budem Vás zastupovať pri styku s orgánmi vykonávajúcimi štátny požiarny dozor
 • Budem spolu s Vami organizovať a vyhodnocovať cvičné požiarne poplachy

Pracovná zdravotná služba

Pomôžem Vám cez svojich obchodných partnerov naplniť povinnosti na úseku zdravotného dohľadu pre zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do 1 alebo 2 kategórie a to v prvom rade:

 • Identifikujeme zdravotné riziká na pracovisku, zhodnotíme ich a vypracujeme posudok o riziku
 • Zakategorizujeme pracovné činnosti
 • Navrhneme opatrenia na odstránenie, alebo zníženie zdravotného rizika
 • Vypracujeme prevádzkové poriadky
 • Zabezpečíme dodržiavanie termínov preventívnych lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci
 • V stanovených termínoch prehodnotíme zdravotné rizika

Civilná ochrana

Pomôžem Vám naplniť povinnosti na úseku civilnej ochrany a to v prvom rade:

 • Poskytnem Vám poradenstvo v oblasti CO
 • Vypracujem a budem viesť pre Vás predpísanú dokumentáciu CO
 • – plánovacia dokumentácia
 • – plán ochrany obyvateľstva
 • – plán ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti
 • – dokumentácie riadenia štábu a odborných jednotiek CO
 • – karta CO
 • Vykonám informovanie a vzdelávanie Vašich zamestnancov a jednotiek CO
 • – pravidelná odborná príprava štábov a odborných jednotiek CO
 • – príprava obyvateľstva a zamestnancov na sebaochranu a vzájomnú pomoc ako aj poskytovanie prvej pomoci
 • Budem spolupracovať s úradmi a obcami pri riešení ochrany obyvateľstva, zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti
 • Budem Vás zastupovať voči kontrolným orgánom

AKO PRACUJEM

Audit

Prvotným auditom získam všetky potrebné informácie pre nastavenie manažmentu BOZP a OPP na Vašich pracoviskách ako aj k vypracovaniu kompletnej dokumentácie a zároveň budem podľa toho vedieť upraviť obsah školení Vašich zamestnancov. Audit pozostáva z fyzickej prehliadky Vašich pracovísk a poskytnutia verbálnych, alebo písomných informácií z Vašej strany.

Dokumentácia

Vypracujem kompletnú dokumentáciu BOZP a OPP, ktorej pravidelné aktualizácia bude pre mňa samozrejmosťou.

Školenie

Vy a Vaši zamestnanci budete preškolení z právnych a ostatných predpisov v stanovených termínoch.

KONTAKT

Ing. Ivo Virgala – VÁŠ BEZPEČÁK
8.mája 637/31
089 01 Svidník
Mobil: +421 907 993 203
E-mail: vasbezpecak@gmail.com
IČO: 54 715 717
DIČ: 1122321057
Bankové spojenie
IBAN: SK4665000000003651646394
BIC: POBNSKBA

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Ak máte záujem o moje služby napíšte mi

  áno

  * Vyplňte všetky povinné údaje