BLOG

Pracovný úraz a zodpovednosť zamestnávateľa

Na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – BOZP má zamestnávateľ aj povinnosti súvisiace s pracovnými úrazmi zamestnancov a chorobami z povolania. Čo všetko musí zamestnávateľ zabezpečiť, ak sa…

Sankcie na úseku BOZP a požiarnej ochrany

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci – BOZP Pokuty v zmysle zákona č. 125/2006 Z. z. : Zamestnávateľovi za nedodržiavanie: pracovnoprávnych predpisov, ktoré upravujú pracovnoprávne vzťahy, najmä ich vznik, zmenu…