Vnútorné predpisy zamestnávateľa v oblasti BOZP a OPP

Zaisťovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a ochrany pred požiarmi (OPP) predstavuje rozsiahly súbor opatrení legislatívnych, technických, organizačných a iných, ktoré pri správnej aplikácii a realizácii vytvoria podmienky k tomu, aby chránili zamestnancov pred negatívnymi dôsledkami pôsobenia pracovného procesu. Na úroveň zaisťovania BOZP a OPP značne vplýva okrem iného aj kvalita predpisov na zaistenie BOZP a OPP a ich dodržiavanie.

Medzi predpisy BOZP a OPP patria:

  • právne predpisy na zaistenie BOZP a OPP, teda legislatíva prijímaná štátom,
  • vnútorné predpisy zamestnávateľov na zaistenie BOZP a OPP, teda DOKUMENTÁCIA BOZP a OPP

Právne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP a OPP vymedzuje:

  • Zákon č. 311/2002 Z.z. (Zákonník práce) v § 39 ako predpisy na ochranu života a zdravia, hygienické a protiepidemiologické predpisy, technické prepisy, technické normy, dopravné predpisy, predpisy o požiarnej ochrane a predpisy o manipulácii s horľavinami, výbušninami, zbraňami, rádioaktívnymi látkami, jedmi a inými látkami škodlivými zdraviu, ak upravujú otázky týkajúce sa ochrany života a zdravia.

Dôvody vydávania vnútorných predpisov na zaistenie BOZP a OPP:

  • ukladá to všeobecne záväzných právny predpis, spravidla zákon,
  • konkretizácia právnych predpisov na zaistenie BOZP a OPP na osobitné podmienky zamestnávateľa.

Predmet úpravy vnútorných predpisov na zaistenie BOZP a OPP ustanovujú niekedy právne predpisy, ich obsah však len zriedka, čo je pochopiteľné vzhľadom k tomu, že u rôznych zamestnávateľov je značná diferenciácia vo vykonávaných činnostiach. Pri ich tvorbe je nutné, aby zamestnávateľ prihliadal predovšetkým na charakter vykonávaných činností a riziká vyplývajúce z druhov vykonávaných prác, ako aj na riziká pracovného prostredia. Všeobecne pri vnútorných predpisoch na zaistenie BOZP a OPP základný identifikačný znak tvorí identifikácia okruhov upresnení, povinností alebo pokynov zamestnávateľa dotýkajúcich sa ochrany života a zdravia zamestnancov s cieľom predísť poškodeniu zdravia alebo majetku zamestnancov a zamestnávateľa. Obsah vnútorných predpisov na zaistenie BOZP a OPP nesmie byť v rozpore s právnymi predpismi, inak by boli neplatné.

Zamestnávateľ vnútornými predpismi zamestnancom najmä konkretizuje a bližšie špecifikuje práva a povinnosti v oblasti BOZP a OPP, ktoré ukladajú právne predpisy. Ich veľkou prednosťou je predovšetkým konkrétnosť, jednoznačnosť a zrozumiteľnosť úpravy a zohľadňovanie miestnych podmienok zamestnávateľa.

Vnútorné predpisy však spĺňajú svoju úlohu len vtedy, ak majú normatívnu povahu a ich úprava dosahuje požadovanú kvalitu, čo zamestnávateľom spôsobuje často problémy.

Vypracovanie funkčnej dokumentácie BOZP a PO na mieru pre Vašu firmu zabezpečí VÁŠ BEZPEČAK.