Pracovný úraz a zodpovednosť zamestnávateľa

Na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – BOZP má zamestnávateľ aj povinnosti súvisiace s pracovnými úrazmi zamestnancov a chorobami z povolania. Čo všetko musí zamestnávateľ zabezpečiť, ak sa na jeho pracovisku udeje pracovný úraz?

Pri vzniku pracovného úrazu zamestnanca vznikajú zamestnávateľovi podstatné právne povinnosti, ktoré si musí splniť. Predovšetkým musí zistiť príčiny pracovného úrazu tým, že ho prešetrí. Taktiež má podstatnú oznamovaciu povinnosť, ktorú si taktiež musí splniť. Zamestnávateľ tiež musí viesť evidenciu pracovných úrazov, ktoré u neho vznikli v danom prípade. A pre právnu zodpovednosť zamestnávateľa musia byť splnené právne predpoklady v komplexnom rozsahu.

Kedy považujeme úraz za pracovný a kedy nie?

Pojem “pracovný úraz” je právne vymedzený v § 195 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákonník práce”), podľa ktorého je pracovný úraz poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním nezávisle od jeho vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov. Preto je esenciálnou obsahovou súčasťou pojmu pracovný úraz právna skutočnosť, že k nemu musí dôjsť pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním, inak nemožno hovoriť o pracovnom úraze.

Uvedené sa navyše konštatuje aj v § 195 ods. 1 Zákonníka práce, podľa ktorého

ak u zamestnanca došlo pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním

k poškodeniu zdravia alebo k jeho smrti úrazom (pracovný úraz), zodpovedá za škodu tým vzniknutú zamestnávateľ, u ktorého bol zamestnanec v čase pracovného úrazu v pracovnom pomere. Uvedenej pracovnoprávnej zodpovednosti za pracovný úraz zamestnanca sa však zamestnávateľ môže zbaviť, a to úplne alebo sčasti, pokiaľ nastanú právne skutočnosti dané právnou úpravou.

Pritom § 195 ods. 3 Zákonníka práce výslovne konštatuje, že

pracovný úraz nie je úraz, ktorý zamestnanec utrpel na ceste do zamestnania a späť,

Podľa § 17 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o BOZP“) je registrovaným pracovným úrazom pracovný úraz, ktorým bola spôsobená pracovná neschopnosť zamestnanca trvajúca viac ako tri dni alebo smrť zamestnanca, ku ktorej došlo následkom pracovného úrazu, pričom uvedený pracovný úraz je zamestnávateľ povinný registrovať. Pokiaľ v dôsledku pracovného úrazu dôjde k smrti alebo ťažkej ujme na zdraví, pôjde o závažný pracovný úraz (ďalej len “závažný pracovný úraz”).

Povinnosti zamestnanca pri vzniku pracovného úrazu

Podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona o BOZP je zamestnanec bezodkladne povinný oznámiť zamestnávateľovi vznik pracovného úrazu, ktorý utrpel, ale len ak mu to dovoľuje jeho zdravotný stav v danom prípade.

Podľa § 17 ods. 2 zákona o BOZP povinnosť oznámiť zamestnávateľovi vznik pracovného úrazu má aj zamestnanec alebo fyzická osoba, ktorá bola svedkom vzniku uvedenej udalosti

Povinnosti zamestnávateľa pri vzniku pracovného úrazu

Podľa § 17 ods. 2 zákona o BOZP platí, že je zamestnávateľ povinný vnútorným predpisom určiť, komu a akým spôsobom sa oznamuje vznik pracovného úrazu.

V prípade, že po oznámení pracovného úrazu zamestnávateľovi je potrebné bezodkladne vykonať potrebné opatrenia, aby nedošlo k ďalšiemu ohrozeniu života a zdravia, zamestnávateľ ich musí vykonať.

V kontexte uvedeného je podľa § 8 zákona o BOZP zamestnávateľ povinný urobiť bezodkladne tieto opatrenia:

 • vopred vykonať opatrenia a zabezpečiť prostriedky potrebné na ochranu života a zdravia zamestnancov a na poskytnutie prvej pomoci,
 • vopred vykonať opatrenia, aby sa zamestnanci mohli postarať o svoje zdravie a bezpečnosť, prípadne o zdravie a bezpečnosť iných osôb, a aby podľa svojich možností zabránili následkom tohto ohrozenia,
 • bezodkladne informovať o ohrození a o príslušných ochranných opatreniach všetkých zamestnancov, ktorí sú alebo môžu byť vystavení tomuto ohrozeniu,
 • bezodkladne vydať pokyny a zabezpečiť, aby zamestnanci mohli zastaviť svoju prácu, okamžite opustiť pracovisko a odísť do bezpečia,
 • nepožadovať od zamestnancov okrem odôvodnených a výnimočných prípadov, aby pracovali alebo sa zdržiavali na pracovisku, na ktorom existuje také ohrozenie.

Zamestnávateľ nesmie posudzovať ako nesplnenie povinnosti, ak zamestnanec odmietol vykonať prácu, prerušil prácu alebo opustil pracovisko, aby odišiel do bezpečia, ak sa dôvodne domnieval, že je bezprostredne a vážne ohrozený jeho život alebo zdravie, alebo život alebo zdravie iných osôb.

Podľa § 17 ods. 4 zákona o BOZP je zamestnávateľ povinný registrovať pracovný úraz, ktorým bola spôsobená pracovná neschopnosť zamestnanca trvajúca viac ako tri dni alebo smrť zamestnanca, ku ktorej došlo následkom pracovného úrazu (ďalej len “registrovaný pracovný úraz”), tak, že:

 • zistí príčinu a všetky okolnosti jeho vzniku, a to za účasti zamestnanca, ktorý utrpel registrovaný pracovný úraz, ak je to možné so zreteľom na jeho zdravotný stav, a za účasti príslušného zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť; v prípade smrti alebo ťažkej ujmy na zdraví (ďalej len “závažný pracovný úraz”), zamestnávateľ je povinný prizvať k zisťovaniu príčin aj bezpečnostného technika,
 • spíše záznam o registrovanom pracovnom úraze najneskôr do ôsmich dní odo dňa, kedy sa dozvedel, že ide o registrovaný pracovný úraz,
 • prijme a vykoná potrebné opatrenia, aby sa zabránilo opakovaniu podobného pracovného úrazu.

Podľa § 17 ods. 7 zákona o BOZP je zamestnávateľ povinný:

zaslať záznam o registrovanom pracovnom úraze do ôsmich dní odo dňa, kedy sa dozvedel, že ide o registrovaný pracovný úraz:

 • zaslať záznam o registrovanom pracovnom úraze do ôsmich dní odo dňa, kedy sa dozvedel, že ide o registrovaný pracovný úraz:
 • – príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru,
  – zamestnancovi, ktorý utrpel registrovaný pracovný úraz, alebo pozostalým, ak zamestnanec zomrel v dôsledku pracovného úrazu,
  – zaslať príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru správu o vyšetrení príčin a okolností vzniku závažného pracovného úrazu a o prijatých a vykonaných opatreniach na zabránenie opakovaniu podobného pracovného úrazu do 30 dní odo dňa, keď sa o jeho vzniku dozvedel.

  Podľa § 17 ods. 8 zákona o BOZP je zamestnávateľ povinný viesť evidenciu pracovných úrazov

  Dodržanie všetkých povinností a postupov pri pracovnom úraze je obligatórnym úkonom zamestnávateľa a preto Vám s týmto úkonom pomôže VÁŠ BEZPEČÁK.