Sankcie na úseku BOZP a požiarnej ochrany

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci – BOZP

Pokuty v zmysle zákona č. 125/2006 Z. z. :

Zamestnávateľovi za nedodržiavanie:

 • pracovnoprávnych predpisov, ktoré upravujú pracovnoprávne vzťahy, najmä ich vznik, zmenu a skončenie, mzdové podmienky a pracovné podmienky zamestnancov vrátane pracovných podmienok žien, mladistvých, domáckych zamestnancov, osôb so zdravotným postihnutím a osôb, ktoré nedovŕšili 15 rokov veku, a kolektívne vyjednávanie,
 • právnych predpisov, ktoré upravujú štátnozamestnanecké vzťahy,
 • právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane predpisov upravujúcich faktory pracovného prostredia,
 • osobitného predpisu zamestnávateľom v rozsahu jeho povinností uzatvoriť zamestnávateľskú zmluvu a platiť a odvádzať príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie za zamestnanca vykonávajúceho práce zaradené orgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie podľa osobitného predpisu, a za zamestnanca, ktorý vykonáva práce tanečného umelca alebo hudobného umelca, ktorý vykonáva profesiu hráča na dychový nástroj,
 • osobitného predpisu zamestnávateľom, ktorý ustanovuje povinnosti pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb,
 • porušenie záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv

do 100 000 eur

Zamestnávateľovi, Fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom za:

Vznik pracovného úrazu, ktorým bola spôsobená smrť alebo ťažká ujma na zdraví z dôvodov porušení v zmysle zákona

ťažká ujma na zdraví, najmenej 20 000 eur

smrť, najmenej 33 000 eur

Fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom za nedodržiavanie:

právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane predpisov upravujúcich faktory pracovného prostredia

do 100 000 eur

Vedúcim zamestnancom a štatutárnym orgánom podľa osobitného predpisu ktorí svojím zavinením porušili povinností vyplývajúcich z:

 • pracovnoprávnych predpisov, ktoré upravujú pracovnoprávne vzťahy, najmä ich vznik, zmenu a skončenie, mzdové podmienky a pracovné podmienky zamestnancov vrátane pracovných podmienok žien, mladistvých, domáckych zamestnancov, osôb so zdravotným postihnutím a osôb, ktoré nedovŕšili 15 rokov veku, a kolektívne vyjednávanie,
 • právnych predpisov, ktoré upravujú štátnozamestnanecké vzťahy,
 • právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane predpisov upravujúcich faktory pracovného prostredia,
 • právnych predpisov, ktoré upravujú zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania,
 • záväzkov, ktoré vyplývajú z kolektívnych zmlúv,
 • osobitného predpisu zamestnávateľom v rozsahu jeho povinností uzatvoriť zamestnávateľskú zmluvu a platiť a odvádzať príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie za zamestnanca vykonávajúceho práce zaradené orgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie podľa osobitného predpisu, a za zamestnanca, ktorý vykonáva práce tanečného umelca alebo hudobného umelca, ktorý vykonáva profesiu hráča na dychový nástroj,
 • osobitného predpisu zamestnávateľom, ktorý ustanovuje povinnosti pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb,
 • Porušili záväzky vyplývajúce z kolektívnych zmlúv, dali pokyn na také porušenie alebo zatajili skutočnosti dôležité na výkon inšpekcie práce

do štvornásobku ich priemerného mesačného zárobku

Zamestnávateľovi alebo fyzickej osobe za:

Porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania

od 2 000 eur do 200 000 eur najmenej 5 000 eur (ak ide o nelegálne zamestnávanie dvoch a viac fyzických osôb súčasne)

Zamestnávateľovi alebo fyzickej osobe za:

 • Vykonávanie činnosti bez oprávnenia, osvedčenia, preukazu alebo povolenia, ak na vykonávanie činnosti je potrebné oprávnenie, osvedčenie, preukaz alebo povolenie, ktoré vydáva Národný inšpektorát práce, inšpektorát práce, fyzická osoba alebo právnická osoba podľa osobitného predpisu

od 300 eur do 33 000 eur

Zamestnávateľovi alebo fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom za závažné porušenie povinností vyplývajúcich z:

 • pracovnoprávnych predpisov, ktoré upravujú pracovnoprávne vzťahy, najmä ich vznik, zmenu a skončenie, mzdové podmienky a pracovné podmienky zamestnancov vrátane pracovných podmienok žien, mladistvých, domáckych zamestnancov, osôb so zdravotným postihnutím a osôb, ktoré nedovŕšili 15 rokov veku, a kolektívne vyjednávanie,
 • právnych predpisov, ktoré upravujú štátnozamestnanecké vzťahy,
 • právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane predpisov upravujúcich faktory pracovného prostredia,
 • právnych predpisov, ktoré upravujú zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania,
 • záväzkov, ktoré vyplývajú z kolektívnych zmlúv,
 • osobitného predpisu zamestnávateľom v rozsahu jeho povinností uzatvoriť zamestnávateľskú zmluvu a platiť a odvádzať príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie za zamestnanca vykonávajúceho práce zaradené orgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie podľa osobitného predpisu, a za zamestnanca, ktorý vykonáva práce tanečného umelca alebo hudobného umelca, ktorý vykonáva profesiu hráča na dychový nástroj,
 • osobitného predpisu zamestnávateľom, ktorý ustanovuje povinnosti pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb.

od 1 000 eur do 200 000 eur

Zamestnávateľovi alebo fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom za nesplnenie povinnosti uloženej opatrením :

 • odstránenie zistených nedostatkov ihneď alebo v lehotách ním určených,
 • aby prítomné osoby ihneď opustili priestory, v ktorých je bezprostredne ohrozená ich bezpečnosť a zdravie,
 • používanie pracovných a prevádzkových objektov, priestorov a pracovísk, strojov, zariadení a iných technických zariadení a pracovných prostriedkov, pracovných postupov, látok a vykonávanie činností a prác, ktoré bezprostredne ohrozujú bezpečnosť a zdravie zamestnancov a ostatných osôb zdržiavajúcich sa v priestoroch alebo na pracovisku zamestnávateľa s jeho vedomím,
 • používanie motorového vozidla v prípadoch uvedených v osobitnom predpise,
 • prácu tehotných žien, matiek do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiacich žien, fyzických osôb mladších ako 18 rokov veku a iné práce a činnosti, ak sa vykonávajú v rozpore s osobitnými predpismi,
 • zachovanie pracoviska alebo jeho časti v pôvodnom stave až do skončenia vyšetrovania alebo zadokumentovať stav pracoviska alebo jeho časti,
 • vykonanie meraní, kontrol, skúšok a iných úkonov potrebných na výkon inšpekcie práce,
 • zverejnenie informácií podľa osobitných predpisov na mieste u zamestnávateľa obvyklom a voľne prístupnom.

od 300 eur do 100 000 eur

Ochrana pred požiarmi – OPP

Pokuty v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z.

právnickej osobe a fyzickej osobe-podnikateľovi za porušenie povinnosti ustanovené v § 59, ods. 1, písm. a) až s)

8 298 eur

právnickej osobe a fyzickej osobe-podnikateľovi za porušenie povinnosti ustanovené v § 59, ods. 2, písm. a) až k), ods. 3, písm. a) až c) a ods. 4, písm. a) až d)

16 596 eur

K tomu aby ste sa vyhli týmto dosť často až likvidačným pokutám Vám pomôže VÁŠ BEZPEČÁK.