Je povinnosťou firmy mať bezpečnostného technika?

Odpoveď je ÁNO ste povinný mať na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – BOZP bezpečnostného technika a to v prípade ak sa stanete zamestnávateľom.

Čiže každá fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, ako aj právnická osoba, ktorá má čo i len jedného zamestnanca v pracovnoprávnom vzťahu sa stáva zamestnávateľom a musí mať, okrem iných, zabezpečené aj preventívne a ochranné služby, teda bezpečnostného technika.

Preventívne a ochranné služby, ktorými je aj bezpečnostnotechnická služba (ďalej „BTS“) sú v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. odborné služby poskytované zamestnávateľovi, ktorý je povinný ich zabezpečiť pre všetkých zamestnancov a ktoré súvisia s výberom, organizovaním a vykonávaním odborných úloh pri zaisťovaní BOZP, predovšetkým s prevenciou rizík vrátane psychosociálnych rizík a ochranou pred nimi.

Bezpečnostnotechnická služba poskytuje zamestnávateľovi poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä z hľadiska primeranosti pracovných priestorov a stavieb, pracovných procesov a pracovných postupov, pracovných prostriedkov a iných technických zariadení, pracovného prostredia a ich technického, organizačného a personálneho zabezpečenia. Bezpečnostnotechnická služba v záujme optimalizácie pracovných podmienok ovplyvňuje postoje zamestnávateľa, vedúcich zamestnancov a zamestnancov k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Úlohy bezpečnostnotechnickej služby vykonáva bezpečnostný technik a podľa potreby aj iný odborník na prevenciu a ochranu v špecifickej oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Bezpečnostným technikom je fyzická osoba, ktorá má platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného technika vydané Národným inšpektorátom práce.

Aké sú spôsoby zabezpečenia BTS ?

  • vlastnými odbornými zamestnancami,
  • dodávateľským spôsobom,
  • osobne zamestnávateľ, ktorým je fyzická osoba, alebo štatutárny orgán zamestnávateľa, ktorý je právnickou osobou.

Ak BTS je zabezpečovaná vlastnými odbornými zamestnancami je zamestnávateľ povinný určiť dostatočný počet (jedného alebo viacerých) vlastných odborných zamestnancov, ktorí sú s ním v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu (nie dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov).

Povinnosť zmluvne dohodnúť vykonávanie BTS dodávateľským spôsobom s jednou fyzickou osobou alebo s viacerými fyzickými osobami, ktoré sú podnikateľmi, alebo s právnickými osobami, ktoré sú oprávnené na výkon BTS, musí zamestnávateľ splniť vtedy, ak so zreteľom na veľkosť organizácie, počet zamestnancov, pracovné podmienky, rozsah, charakter a rozloženie nebezpečenstiev a z nich vyplývajúcich rizík nemá dostatok vlastných odborných zamestnancov.

Zamestnávateľ, ktorým je fyzická osoba, alebo štatutárny orgán zamestnávateľa, ktorý je právnickou osobou, môže na svojich pracoviskách osobne vykonávať odborné úlohy BT ak je na ich plnenie odborne spôsobilý podľa § 22 ods. 7 zákona č. 124/2006 Z. z. a zamestnáva menej ako 5 zamestnancov (ak jeho kód podľa SK NACE je uvedený v prílohe č. 1 zákona č. 124/2006 Z. z.) alebo zamestnáva menej ako 19 zamestnancov (ak jeho kód podľa SK NACE nie je uvedený v prílohe č. 1 zákona č. 124/2006 Z. z.).

Minimálny počet bezpečnostných technikov podľa počtu zamestnancov

U zamestnávateľa, ktorého kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností (ďalej „SK NACE“) je uvedený v prílohe č. 1 zákona č. 124/2006 Z. z.

Počet zamestnancovPočet bezpečnostných technikov
do 400 zamestnancovnajmenej jeden bezpečnostný technik
od 401 do 800 zamestnancovnajmenej dvaja bezpečnostní technici
od 801 do 1 200 zamestnancovnajmenej traja bezpečnostní technici
nad 1 200 zamestnancovnajmenej traja bezpečnostní technici a na každých
začatých 1 000 zamestnancov najmenej
jeden ďalší bezpečnostný technik

U zamestnávateľa, ktorého kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností (ďalej „SK NACE“) nie je uvedený v prílohe č. 1 zákona č. 124/2006 Z. z.

Počet zamestnancovPočet bezpečnostných technikov
do 600 zamestnancovnajmenej jeden bezpečnostný technik
od 601 do 1 200 zamestnancovnajmenej dvaja bezpečnostní technici
od 1 201 do 15 000 zamestnancovnajmenej dvaja bezpečnostní technici a na každých začatých 1 000 zamestnancov
najmenej jeden ďalší bezpečnostný technik
nad 15 000 zamestnancovnajmenej 12 bezpečnostných technikov a na každých začatých 1 500
zamestnancov najmenej jeden ďalší bezpečnostný technik

V prípade, že ste fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, ale nie je zamestnávateľom (SZČO), sú vaše povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej „BOZP“) jednoduchšie. Napriek tomu aj vy musíte primerane dodržiavať požiadavky právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP. Za BOZP zodpovedáte sami sebe a pracovný úraz spôsobený vašou nepozornosťou alebo podceňovaním požiadaviek BOZP vám môže spôsobiť i ekonomické problémy.

VÁŠ BEZPEČAK je tu preto aby ste si splnili právnu povinnosť a zabezpečili pre svoju firmu bezpečnostného technika.